Bestuur

Stichting Openbaar Onderwijs Emmen
Vanaf 1 januari 2022 is Openbaar Onderwijs Emmen een zelfstandige stichting.
Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van OOE in de zin van de Wet op het primair onderwijs en is belast met het besturen van de stichting en haar scholen.
Het College van Bestuur legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

College van Bestuur
De heer E.J. Vredeveld is Voorzitter van het College van Bestuur van OOE. Hij vormt samen met drie bovenschoolse directeuren en de directeur bedrijfsvoering het directieteam. Hij wordt daarin bijgestaan door een bestuursadviseur, adviseur kwaliteit, controller en een managementondersteuner.
De bovenschoolse directeuren sturen de locatiedirecteuren van de scholen aan. De locatiedirecteuren hebben de dagelijkse leiding op één of meer scholen.
Het managementteam en de directeuren worden ondersteund door de onderwijsadviseurs en de medewerkers van het bedrijfsbureau. De directeur bedrijfsvoering heeft de dagelijkse leiding over het bedrijfsbureau. 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het interne toezicht: het toezicht op het College van Bestuur.
De Raad van Toezicht bestaat uit een voorzitter en vier leden, te weten de heer J.P. Wassens (vz), de heer L.S. Slinkman, de heer K. de Groot, mevrouw M. Oldenziel en mevrouw C.J. Japenga.