Medezeggenschap (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Openbaar Onderwijs Emmen vertegenwoordigt alle openbare scholen binnen onze stichting. De GMR is een orgaan voor inspraak van ouders/verzorgers en leerkrachten op het gebied van schooloverstijgende zaken. Dat houdt in dat de GMR zich vooral bezig houdt met die onderwerpen die alle scholen aangaan.

De GMR is een medezeggenschapsorgaan en bestaat uit ouders/verzorgers en personeel. Per school is één persoon lid. Binnen de GMR werken we met expertisegroepen:

  • kwaliteit onderwijs
  • kwaliteit bedrijfsvoering
  • financieel

In iedere expertisegroep zit een aantal GMR-leden, eventueel aangevuld met een externe deskundige, die zich buigt over een specifiek onderwerp dat behandeld wordt binnen de GMR.

Bevoegdheden GMR
De GMR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Daarvoor is er regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, de formatie, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, een fusie met een andere school en nog veel meer zaken.

Alle zaken waarover de GMR bevoegdheden heeft staan vermeld in de Wet medezeggenschap Scholen (WMS)

Jaarlijks informeert de GMR alle betrokkenen over diens werkzaamheden in een jaarverslag.